||| ------ મુશ્કેલી નો સામનો કરવો તેનુ નામ જિંદગી ------- |||
Ek chokro BCA thai gayo,
Kitli ni cha pito pito have kofi pito thae gayo,
Jeans t shirt ma farto hato
aje formal paherto thae gayo. .
Kale chokrini pachal bhagto hto, aje company pachal bhagto thae gayo. .
Roj clg ni cantin ma jalsa thi nasto krto,
aje thandu vasi tifin khato the gayo. .
'Pulsar' ne 'karizma' fervto chokro bicharo train bus ma up down krto thae gayo,
Toy loko khe 6e..
Wah, tamaro chokro to
Have ' COMPUTER ENGINEER ' thai gayo.


જિંદગાની એક મોટી હોડ છે,
બસ કબર સુધીની અંતે દોડ છે!
જે સફરનો હું સમજતો અંત તે,
જિંદગીનો સાવ નવતર મોડ છે.
આમ સપનાં તો ઘણાં છે દિલ મહીં,
ખાટલે તો ઊંઘની બહુ ખોડ છે.
કામ નહિ લાગે ઉતાવળ આપની,
વાર છે ફળને, હજી એ છોડ છે.
જિંદગીને ના સરળ સમજો તમે,
કેમ જાશો, સિંહની એ બોડ છે.


All Rights Are Reserved @ Milan Soni ($0N!)
Visited

Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=